ezabaezinkiro

Aditzondoa

Definizioa

Ezin ezabatzeko moduan.Itzulpenak

es: indeleblemente