Zenbateko gordinak eta zenbateko garbiak

Ekonomian, bereziki soldata, fakturazio eta antzekoei buruz, zenbateko gordinak zerga-atxikipenak, kotizazioak eta bestelako kenkariak barnehartzen ez dituzten zenbatekoak dira. Zenbateko garbiak berriz, atxikipen, kotizazio eta azkenean jaso edo eman beharreko kopurua adierazten dutenak dira. Adibidez, soldata bat kobratzerakoan, kotizazioak eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak kendu behar dira, besteal beste: kenketa horiek egin aurretiko zenbatekoari soldata gordina deitzen zaio, eta kenketa horiek egin ondoren sortzen denari soldata garbia.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, importe bruto e importe neto.